پساب کشاورزی

پساب کشاورزی، آبی که در زمین های کشاورزی به کار می رود و دوباره به سطح زمین باز می گردد به این آب پساب کشاورزی می گویند که بستگی به نوع خاکی که از آن عبور می کنند حاوی مقدار زیادی نمک های معدنی هستند.

استفاده از پساب برای آبیاری و کشاورزی از گذشته های دور در دنیا مطرح بوده است و با توجه به پیشرفت فناوری های تصفیه فاضلاب در جهان امکان، تصفیه فاضلاب با طیفی بزرگ از کیفیت پساب فراهم می باشد.


خطرات بهداشتی از آبیاری محصولات کشاورزی


برای ایجاد خطر از آبیاری محصولات کشاورزی با فاضلاب شرایط زیر باید تامین شود:
1-میزبان به عفونت آلوده شود.
2-دوز عفونی به یک میزبان انسانی برسد.
3-عفونت باعث ایجاد بیماری شود.
4-دوز عفونی یک عامل بیماری زا به مزرعه وارد شود.
اگر فقط 3 مورد از موارد بالا رخ دهد خطر حاصل یک ریسک واقعی محسوب نمی گردد و، از این چهار مرحله می توان در بررسی استفاده از فاضلاب در پرورش آبزیان به جای مزرعه جایگزین خواهد کرد. استفاده از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری از اهمیت بهداشت عمومی بسیار مهم است و در غیر این صورت موجب خطرات بالا می گردد.


روش های تصفیه پساب کشاورزی


1-رسوب گذاری و صاف کردن: موجب ته نشینی مواد جامد و فلزات سنگین و برداشتن ذرات جامد در فاضلاب می گردد.
2-تصفیه زیست شناسی: برداشتن مواد آلی که این کار با جداسازی مواد جامد و مایع صورت می گیرد.
3-فیلتراسیون: شامل برداشتن ذرات ریز و بیشتر ذرات ریز جانداران که می توان از موادی مثل ذغال سنگ و شن استفاده کرد.
4-ضدعفونی کردن: از بین بردن عوامل بیماری زا مثل ویروس ها و انگل ها که باکتری ها به عنوان شاخص مورد استفاده قرار می گیرند و هرچه تعداد باکتری ها کمتر باشد عمل ضد عفونی شدید تر می شود.


نتیجه گیری


ضروری است که سازمان ها و نهاد های کشاورزی و تامین آب در کشور در زمینه بازیافت آب و روش های تصفیه از فاضلاب ها سرمایه گذاری لازم را انجام دهند.